فروش کربن فعال

تصفیه آب بوسیله پودر کربن فعال

/activated-carbon

کربن های فعال موادی هستند که اساساً از زغال سنگ تشکیل شده اند. زغال سنگ، با منشا گیاهی یا معدنی، از طریق یک فرآیند فعال سازی "فعال" می شود. این فرآیند که در کوره‌های مخصوص با بخار دمای بالا انجام می‌شود، باعث ایجاد گذرگاه‌های ریزی در داخل دانه‌های زغال سنگ می‌شود که میکروسپور نامیده می‌شوند که وجود آن‌ها فعالیت آن‌ها را مشخص می‌کند. پودر کربن فعال به  دلیل ماهیت زغال سنگ (سبزی، معدنی)، اندازه متوسط تخلخل آن، تعداد آنها، اندازه متوسط دانه های تشکیل دهنده آن (اندازه دانه زغال سنگ) از دیگری متمایز می شود.