فیلتر بیو شنی

فیلتر تصفیه آب بیو شنی

/bio-sand-filter

فیلتر شنی زیستی (BSF) اساساً ظرفی است که تا حدی با شن و ماسه درجه بندی شده پر می شود.آب در قسمت بالایی دستگاه ریخته می شود و در هنگام عبور از ماسه فیلتر می شود.آب خام از نظر بیولوژیکی تا حدی از طریق شکار در لایه بیولوژیکی و همچنین شن و ماسه که یک مانع مکانیکی طبیعی را ایجاد می کند، تصفیه می شود.